Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

Waarde van vruchtgebruik - omzettingstabellen

dinsdag, 24 februari 2015 12:34

Aangezien er geen duidelijke regels voorhanden waren, besliste de wetgever om uniforme regels in te voeren voor de omzetting van vruchtgebruik in volle eigendom of geld. Deze nieuwe waarderingsregels gelden sinds 25 januari 2015.

VRUCHTGEBRUIK

Vruchtgebruik is het recht om andermans goed te gebruiken en er de vruchten (of opbrengsten) van op te strijken, onder de verplichting om de zaak in stand te houden.

Het vruchtgebruik ontstaat meestal na overlijden van een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. De langstlevende partner krijgt dan het vruchtgebruik op de nalatenschap terwijl de kinderen enkel de blote eigendom verkrijgen. Gewoonlijk eindigt het vruchtgebruik bij het overlijden van de langstlevende partner. Er bestaat echter wel een mogelijkheid om het vruchtgebruik vroegtijdig te beƫindigen.

OMZETTING VAN HET VRUCHTGEBRUIK

Indien de blote eigendom naar de afstammelingen van de overledene gaat, kunnen zowel de langstlevende partner als de blote eigenaars, op eender welk moment eisen dat het vruchtgebruik omgezet wordt in volle eigendom, een geldsom of lijfrente.

Wanneer de blote eigendom overgaat naar anderen dan de rechtstreekse afstammelingen, dan kan enkel de langstlevende partner de omzetting eisen. Dit verzoek moet binnen vijf jaar na het openvallen van de nalatenschap ingediend worden. De langstlevende partner kan dit recht uitoefenen ten aanzien van de gezinswoning en huisraad, mits betaling van een geldsom.

Indien de vruchtgebruiker en blote eigenaars geen akkoord bereiken, kan de omzetting via een gerechtelijke procedure gevraagd worden.

OMZETTINGSWAARDE

De wet van 22 mei 2014 heeft de regeling tot omzetting van het vruchtgebruik niet aangepast, wel werden de waarderingscriteria aangepast. De reden hiervoor is de moeilijkheden trachten op te lossen die zich vaak stellen bij de waardering van het vruchtgebruik ingeval van omzetting in kapitaal. Aangezien het Burgerlijk Wetboek slechts vage criteria vermeldde, gaf de waardering vaak aanleiding tot betwistingen tussen erfgenamen.

De wet voorziet voor de omzetting van het vruchtgebruik twee omzettingstabellen: een voor mannen en een voor vrouwen. Deze tabellen bevatten voor elke leeftijd (ongeboren kind tot 120 jaar) een omzettingskoers.

Tenzij partijen anders overeenkomen, moet het vruchtgebruik, volgens de nieuwe wet, gewaardeerd worden op basis van de omzettingskoers volgens leeftijd (zoals opgenomen in de omzettingstabellen), de normale verkoopwaarde van het goed dat in volle eigendom moet omgezet worden alsook de leeftijd van de vruchtgebruiker op de datum van het indienen van het verzoekschrift.

Deze regels zijn eveneens van toepassing wanneer de vruchtgebruiker en de blote eigenaars beslissen om het goed te verkopen aan derden en zij vooraf geen afspraken hebben gemaakt over de onderlinge verdeling van de koopsom.