Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

Inhoudingsplicht professionele opdrachtgever / aannemer bij fiscale of RSZ-schulden (onder)aannemer

dinsdag, 24 februari 2015 11:22

Wanneer u als professioneel met aannemers en/of onderaannemers werkt,dient u bijzondere aandacht te vestigen op de inhoudingsplicht bij betalingen, bij gebreke waaraan u als opdrachtgever / hoofdaannemer ernstige gevolgen kan en zal dragen. Dit geldt niet voor particulieren

De inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een (onder)aannemer werken laat uitvoeren, betrekking hebbende op het afbreken, onderhouden, reinigen, inrichten, herstellen, afwerken, verbouwen en bouwen van een onroerend goed. Dit geldt bijgevolg voor de opdrachtgever (niet de natuurlijke persoon die enkel voor privédoeleinden handelt), aannemer en onderaannemer. 

Concreet dient de opdrachtgever die werken door een aannemer laat uitvoeren of een aannemer die werken door een onderaannemer laat uitvoeren, bij de betaling van de factuur steeds na te gaan of de medecontractant sociale of fiscale schulden heeft.

Op de website www.socialsecurity.be is een makkelijk hanteerbare tool te vinden om na te gaan of uw aannemer of onderaannemer schulden heeft en u aldus inhouding moet doen.

Rechtstreekse link: https://www.socialsecurity.be/web7/ppr/.

 

Indien op het moment van betaling van de factuur de medecontractant RZS-schulden heeft, dient u 35 % van het factuurbedrag (excl. BTW) in te houden en door te storten naar de RSZ.

Indien op het moment van de betaling van de factuur de medecontractant fiscale schulden heeft, dient u 15 % van het factuurbedrag (excl. BTW) in te houden en door te storten naar de FOD Fincanciën, Ontvangkantoor Brussel 3.

De inhoudingsplicht is veelal nog onbekend, doch verdient aandacht omwille van de mogelijke sancties die een opdrachtgever of aannemer boven het hoofd hangen.

Bij niet-inhouding in geval van sociale schulden riskeert de opdrachtgever/hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de medecontractant, voor 100 % van de prijs van de werken, excl. BTW. Bij fiscale schulden is de aansprakelijkheid beperkt tot 35 %. Wanneer u reeds omwille van sociale schulden hoofdelijk aansprakelijk wordt geacht, zal de fiscus u vrijstellen van aansprakelijkheid voor fiscale schulden, om een hoofdelijke aansprakelijkheid van meer dan 100 % te vermijden. Omgekeerd zal ook de RSZ uw aansprakelijkheid beperken tot 65 % van de prijs van de werken wanneer u reeds aansprakelijk bent geacht voor de fiscale schulden.

Indien de verplichte inhouding niet gebeurt en het bedrag niet wordt overgemaakt aan de diensten van de RSZ en/of fiscus, zal u alsnog het bedrag moeten betalen, vermeerderd met datzelfde bedrag, bij wijze van boete.

Voorbeeld:

U krijgt, als professioneel opdrachtgever, een factuur van uw aannemer ten bedrage van
€ 75.000,-. U controleert de status van uw aannemer en merkt op dat deze nog schulden heeft openstaan bij de RSZ. Als gevolg daarvan dient u € 26.250,- (35%) van het factuurbedrag in te houden en over te maken aan de RSZ.

Doet u dat niet, zal u niet enkel aangemaand en verplicht worden het verschuldigde bedrag (€ 26.250,-) te betalen, maar ook een boete gelijk aan dat bedrag. U zal in totaal een bedrag van € 52.500,- (€ 26.250,- + € 26.250,- boete) moeten overmaken.

De sanctiebepaling zoals hierboven beschreven is absoluut, waarbij niet wordt gemilderd en enkel een uitzondering wordt voorzien indien wordt aangetoond dat de niet-betaling het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden. De vrijstelling van inhouding op de factuur geldt in geval van het verkrijgen, in hoofde van de (onder)aannemer, van een afbetalingsplan voor de sociale schulden, zonder gerechtelijke procedure of bij gerechtelijke beslissing (in kracht van gewijsde) en waarbij de opgelegde termijnen strikt werden nageleefd.

Gerelateerde vragen: