Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

Students@work

donderdag, 24 juli 2014 15:28

De studentenovereenkomst

De studentenovereenkomst moet voor elke student afzonderlijk schriftelijk worden vastgelegd, en dit ten laatste op het ogenblik dat de student in dienst treedt.
De overeenkomst moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten: identiteit, datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst, dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, de plaats waar de verbandkist zich bevindt,… Vanaf 1 januari 2014 bepaalt de Arbeidsovereenkomstenwet dat er in een studentenovereenkomst van rechtswege een proeftijd wordt voorzien van 3 werkdagen waarin de overeenkomst zonder meer beëindigd kan worden beëindigd. 

Voor iedere student moet de indienst- en uitdiensttreding elektronisch worden aangegeven (Dimona aangifte). Op de eerste werkdag moet de student een afschrift ontvangen van het arbeidsreglement. De werkgever moet het ontvangstbewijs van het arbeidsreglement door de student laten ondertekenen.

Is er geen geschrift overeenkomstig de wettelijke voorschriften opgemaakt of geen mededeling door de werkgever van een afschrift van de overeenkomst aan de sociale inspectiedienst, of geen mededeling van de nodige gegevens in het kader van DIMONA, kan de overeenkomst door de student te allen tijde worden beëindigd zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een vergoeding.

 

Einde van de studentenovereenkomst

De studentenovereenkomst eindigt automatisch op de einddatum die in de studentenovereenkomst vermeld staat, zonder extra formaliteiten. Als één van de partijen voordien een einde wil maken aan de studentenovereenkomst dan gelden volgende opzeggingstermijnen:

 

Duur van overeenkomst

Opzeg door werkgever

Opzeg door student

Maximum 1 maand

3 dagen

1 dag

+ 1 maand

7 dagen

3 dagen

 

De gewone voorschriften inzake de wijze van opzegging zijn toepasselijk.

 

Socialezekerheidsbijdragen

Onder bepaalde voorwaarden kan een student die tewerkgesteld wordt, vrijgesteld worden van socialezekerheidsbijdragen.

Studenten mogen 50 dagen werken in een studentenovereenkomst zonder dat zij onderworpen worden aan gewone RSZ-bijdragen. Wel moet er een solidariteitsbijdrage ingehouden worden van 8,13%, die dus voor het hele jaar geldt. Deze socialezekerheidsbijdrage bestaat uit t twee deelbijdragen, namelijk een solidariteitsbijdrage van 5,42% ten laste van de werkgever en een solidariteitsbijdrage van 2,71% ten laste van de student.

 

Gezinsbijslag

In de gezinsbijslag is voorzien dat een student die nog recht geeft op kinderbijslag tijdens het derde kwartaal (de vakantiemaanden juli, augustus en september), onbeperkt mag bijverdienen als student. Voor de andere kwartalen mag de toegelaten arbeid als student geen 240 uren bedragen.

 

Fiscaliteit

Een student wordt fiscaal gezien nog ten laste van zijn ouders beschouwd als hij niet meer verdiende dan € 3.110 per jaar (aanslagjaar 2015 – inkomsten 2014). Voor kinderen van een alleenstaande ouder wordt dit bedrag verhoogd tot € 4.490 per jaar. De student moet zelf ook geen belastingen betalen als hij in 2014 minder verdiende dan € 7.350.

Let op! Studenten moeten een belastingaangifte indienen. Als de student voor 1 juni geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet hij/zijer zelf een aanvragen bij zijn/haar taxatiedienst of een aangifte indienen via Tax-on-web.

In die aangifte moet hij al zijn belastbare inkomsten vermelden, d.w.z. ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en de bezoldigingen dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd en waarmee dus geen rekening wordt gehouden om te bepalen of hij nog ten laste van zijn ouders is.